Algemene voorwaarden

Neem voor meer informatie contact met ons op

Algemene voorwaarden Otten & Kampschreur Accountants en Belastingadviseurs

Algemene Voorwaarden NBA 2013 © Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 30 januari 2013 onder nummer 6/2013.

Van toepassing op de opdrachten verleend aan Otten & Kampschreur Accountants en Belastingadviseurs gevestigd te Huissen, hierna te noemen De Opdrachtnemer.

Artikel 1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan de accountant vanwege de inschrijving in het accountantsregister van de NBA is onderworpen;
 2. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers  en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;
 3. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
 4. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
 5. Opdrachtgever:  de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
 6. Opdrachtnemer: het kantoor dat  de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
 7. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
 5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever  van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
 6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming  van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

Artikel. 5. (Beroeps)regelgeving

 1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer – onder meer, doch niet uitsluitend -:
  1. op grond van geldende wet- en (Beroeps)regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en (Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
  2. op grond van geldende wet- en (Beroeps)regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
  3. krachtens geldende wet- en (Beroeps)regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van)  opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.
 3. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. Overmacht

 1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 8. Honorarium

 1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij anders overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten worden apart in rekening gebracht.
 2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
 4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. Termijnen

 1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uit- voering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheids-verzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 300.000,=per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen – gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
 6. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 12. Opzegging

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden  (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
 4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 13. Opschortingsrecht

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 14. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

Artikel 15. Elektronische communicatie

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 16. Overige bepalingen

 1. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of de procesgang van klachtrecht te volgen.

Artikel 18. Reparatieclausule nietigheden

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Algemene voorwaarden Otten & Kampschreur Salaris B.V.

Otten & Kampschreur Salaris B.V. – Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • De Algemene Voorwaarden van Otten & Kampschreur Salaris B.V., hierna “Salaris B.V.” genoemd, zijn van toepassing op de diensten die SALARIS B.V. verleent aan de afnemer in het kader van overeenkomsten die zijn aangegaan tussen de afnemer en SALARIS B.V.
 • Behoudens andersluidende bepalingen die uitdrukkelijk zijn aanvaard door SALARIS B.V., zijn eventuele door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing. Behoudens andersluidende bepalingen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle toekomstige bijlagen en andere stukken die deel uit (gaan) maken van de overeenkomst. De onderhavige algemene voorwaarden vormen samen met de bijzondere voorwaarden van elke opdrachtbevestiging die de partijen bindt, de opdrachtbevestiging, nader te noemen “opdrachtbevestiging”. De afnemer erkent kennis te hebben genomen van deze algemene en bijzondere voorwaarden en aanvaardt ze in hun geheel.

Artikel 2 – Verplichtingen van de partijen

2.1     SALARIS B.V. spant zich ten aanzien van de afnemer ervoor in om de diensten die worden beschreven in de bijzondere voorwaarden (basisdiensten en, in voorkomend geval, optionele diensten) volgens het type van overeenkomst dat met de afnemer is aangegaan naar beste kunnen te verlenen. Met betrekking tot deze diensten verbindt SALARIS B.V. zich ertoe, ten aanzien van de afnemer, in zijn naam en voor zijn rekening bij de Belastingdienst, en in voorkomend geval bij het UWV, de administratieve en financiële verrichtingen en formaliteiten uit te voeren met betrekking tot de sociale en fiscale vragen die voortvloeien uit de tewerkstelling van personeel. In deze context handelt SALARIS B.V. als gevolmachtigde van de afnemer, aan wie hij bijstand en de nodige informatie geeft. De afnemer aanvaardt dat SALARIS B.V. hem de nodige informatie meedeelt langs elektronische weg, met name via zijn internetsite. In de andere gevallen handelt SALARIS B.V. als dienstverlenend bedrijf dat verbonden is door een overeenkomst van opdracht.

SALARIS B.V. verbindt zich ertoe de contractuele diensten te verstrekken in naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, van de onderhavige algemene voorwaarden, en rekening houdend met de door de afnemer verstrekte informatie en, in voorkomend geval, zijn instructies.

 2.2    De afnemer verbindt zich ertoe zijn verplichtingen volgens de Opdrachtbevestiging na te komen, en in het bijzonder zijn financiële verplichtingen die worden bedoeld in artikel 4. De afnemer verbindt zich ertoe SALARIS B.V. binnen de opgelegde termijnen alle informatie te bezorgen die nodig of nuttig is voor de uitvoering van haar verplichtingen, met behulp van een elektronische gegevensdrager die ter beschikking wordt gesteld aan de afnemer.

Artikel 3 – Volmachten

3.1     De afnemer geeft SALARIS B.V. volmacht om de formaliteiten die worden bedoeld onder artikel 2.1 ten aanzien van de Belastingdienst, en in voorkomend geval het UWV, te vervullen.

3.2     De afnemer machtigt SALARIS B.V. om, ten behoeve van de afnemer, zijn boekhouder, accountant of revisor alle boekhoudkundige, financiële of fiscale gegevens en informatie te bezorgen. Indien

nodig geeft de afnemer een bijzondere volmacht aan SALARIS B.V. om hem te vertegenwoordigen en/of de overdracht van informatie of gegevens aan derden te garanderen (o.a. werknemers van de afnemer, private of publieke organisaties).

3.3     In het geval de afnemer een in het buitenland gevestigde onderneming is met personeel in Nederland, moet hij een gevolmachtigde aanstellen die zijn woonplaats heeft in Nederland, die zal worden bepaald in de bijzondere voorwaarden.

Artikel 4 – Financiële voorwaarden

4.1     Vergoeding

Als vergoeding voor de diensten die SALARIS B.V. verstrekt, zal de afnemer de in de bijzondere voorwaarden overeengekomen vergoedingen betalen aan SALARIS B.V. De vergoedingen worden voor elke afnemer vastgesteld op het moment van ondertekening van de Opdrachtbevestiging. SALARIS B.V. behoudt zich het recht voor om, behoudens andersluidende verplichtende bepalingen, op elk moment de bovenvermelde vergoedingen aan te passen in het geval van hogere kosten als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, met inbegrip van de collectieve arbeidsovereenkomsten, inzake sociale en fiscale verplichtingen.

4.2     Supplementen

Alle prestaties van bijkomende diensten die door de afnemer worden gevraagd en die niet zijn inbegrepen in de contractuele diensten die worden beschreven in de bijzondere voorwaarden, kunnen aanleiding geven tot aanvullende kosten c.q. supplementen. Deze bijkomende diensten omvatten de optionele diensten die worden beschreven in de bijzondere voorwaarden en de bijkomende diensten die door SALARIS B.V. worden voorgesteld. De hoogte van de aanvullende kosten c.q. supplementen kan worden aangevraagd bij SALARIS B.V.

4.3     Betaling

De bedragen die de afnemer verschuldigd is, met inbegrip van de vergoedingen en kosten, worden betaald aan SALARIS B.V., binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Elke betwisting die betrekking heeft op een factuur moet met redenen worden omkleed en gericht tot SALARIS B.V. binnen vijftien (15) kalenderdagen na de datum van het betalingsbericht, per aangetekend schrijven. Elke niet-betaling of vertraging in de betaling van de vergoedingen zal leiden tot aanmaningen en ingebrekestellingen, waarvan de kosten volledig zullen worden vergoed door de afnemer. Bovendien kan SALARIS B.V., zonder afbreuk aan artikel 7.3, in het geval van niet-betaling van de vergoedingen binnen 15 dagen na de verzending van de tweede betalingsherinnering alle of een deel van zijn prestaties opschorten.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1     Afnemer is als enige aansprakelijk tegenover de private en publieke organisaties, werknemers en alle derden uit hoofde van de verplichtingen die SALARIS B.V. heeft vervuld als gevolmachtigde in het kader van deze opdrachtbevestiging. De door SALARIS B.V. verstrekte diensten ontheffen de afnemer op geen enkele manier van zijn verantwoordelijkheid als werkgever. De afnemer garandeert de juistheid van de informatie en de gegevens die aan SALARIS B.V. worden meegedeeld. In het geval de afnemer zou vaststellen dat er fouten zitten in de informatie en de gegevens die op hem betrekking hebben en die werden meegedeeld aan SALARIS B.V., dient hij dit zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de vijf (5) dagen na de datum waarop de afnemer kennis heeft genomen of kennis zou moeten hebben genomen van de onjuiste informatie of gegevens, schriftelijk mee te delen aan SALARIS B.V. In alle gevallen kan SALARIS B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, zoals met name verhogingen en/of interesten, die voortvloeit uit de onjuistheid of het niet verstrekken van informatie die nodig of nuttig is voor de door SALARIS B.V. verstrekte diensten.

5.2     SALARIS B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, zoals met name verhogingen en/of interesten, die voortvloeien uit de niet-uitvoering van de verplichtingen van de afnemer die worden beschreven in de opdrachtbevestiging, waaronder elke laattijdige uitvoering of niet-uitvoering van zijn financiële verplichtingen ten aanzien van de private of publieke organisaties. SALARIS B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de niet-uitvoering of te late uitvoering van zijn verplichtingen wanneer deze niet-uitvoering of te late uitvoering voortvloeit uit een aanvraag tot wijziging van de diensten, een vraag om bijkomende dienstverlening, omstandigheden buiten zijn wil. Wanneer SALARIS B.V. informatie, adviezen of raadgevingen verstrekt aan de afnemer, stelt SALARIS B.V. zich in geen geval in de plaats van de afnemer, die de enige beslissing nemer is en als enige aansprakelijk is voor het gevolg dat eraan wordt gegeven. Bovendien kan SALARIS B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door de afnemer van de informatie die door SALARIS B.V. wordt doorgegeven of voor de niet uitvoering of de slechte uitvoering door de afnemer van de informatie, aanbevelingen, adviezen of raadgevingen van SALARIS B.V. of waarvoor SALARIS B.V. voorbehoud zou hebben uitgesproken. In dit opzicht zijn de adviezen en raadgevingen van SALARIS B.V. basisadviezen of algemene raadgevingen (zoals met name de mondelinge adviezen, de adviezen in de vorm van “FAQ’s” of standaarddocumenten), met uitzondering van uitdrukkelijke en schriftelijke verzoeken van de afnemer om een schriftelijk advies of een schriftelijke raadgeving te krijgen, op maat, een “second opinion”, of een advies dat uitgaat van een gespecialiseerde adviseur binnen de groep SALARIS B.V. (Otten & Kampschreur Accountants en Belastingadviseurs) SALARIS B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de afnemer de langs elektronische weg meegedeelde informatie niet heeft geraadpleegd, met inbegrip van de informatie die op de internetsite van SALARIS B.V. werd gepubliceerd. SALARIS B.V. wijst eveneens elke aansprakelijkheid af over de gevolgen van de beslissingen die de afnemer neemt zonder SALARIS B.V. hiervan op de hoogte te stellen. De aansprakelijkheid van SALARIS B.V. met betrekking tot de Software die ter beschikking wordt gesteld aan de afnemer wordt, zonder afbreuk aan de bepalingen van dit artikel, beschreven in artikel 6.

5.3     In het geval de afnemer schade zou lijden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting van SALARIS B.V., daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een overeengekomen garantieverplichting of vrijwaring of uit enige andere hoofde, ongeacht de betrokken diensten, is de aansprakelijkheid van SALARIS B.V. in alle gevallen beperkt tot de directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. a) de kosten die de afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat SALARIS B.V. op een voor haar bindende datum niet heeft gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde prestatie;
 2. b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
 3. c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel. Met uitzondering van schade door dood of lichamelijke letsel is de totale aansprakelijkheid van SALARIS B.V. beperkt tot het totale bedrag van de vergoedingen (excl. btw) die de afnemer heeft betaald in de loop van de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit.

5.4     De aansprakelijkheid van SALARIS B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, boetes of naheffingen, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van afnemer, schade verband houdende met het gebruik van door afnemer aan SALARIS B.V. voorgeschreven materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door afnemer aan SALARIS B.V. voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. SALARIS B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade welke voortvloeit uit onzorgvuldig gebruik van de dienst, zoals het niet correct toepassen van functiescheiding, onjuist beheer van wachtwoorden of oneigenlijk gebruik. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van SALARIS B.V. wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

5.5     De aansprakelijkheid van SALARIS B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opdrachtbevestiging ontstaat slechts indien afnemer SALARIS B.V. onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en SALARIS B.V. ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

5.6     Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SALARIS B.V. vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 6 – Software

6.1     SALARIS B.V. kan geïnformatiseerde software ter beschikking stellen aan de afnemer, in voorkomend geval onder verschillende namen en in verschillende versies die kunnen veranderen in de loop der tijd, hun inhoud en hun gebruiksvoorwaarden, die online beschikbaar zijn (hierna, “de Software”). De Software kan de afnemer onder andere in staat stellen om de identificatiegegevens van zijn werknemers te beheren en gegevens door te geven aan SALARIS B.V. in het kader van de Opdrachtbevestiging, en kan naargelang van de versies en/of opties bijkomende functionaliteiten en modules aanbieden voor het beheer van het personeel van de afnemer.

De terbeschikkingstelling van de Software kan, naargelang van de gekozen versies en opties, inbegrepen zijn in de vergoedingen of het voorwerp zijn van supplementen.

De gebruiksvoorwaarden voor de Software die door SALARIS B.V. aan de afnemer worden meegedeeld en/of tot zijn beschikking worden gesteld door elektronische middelen, en die kunnen wijzigen in de loop der tijd, maken deel uit van de Opdrachtbevestiging. Door de Software te gebruiken die ter beschikking wordt gesteld door SALARIS B.V., verbindt de afnemer zich zonder voorbehoud tot naleving van de gebruiksvoorwaarden ervan.

6.2     De intellectuele eigendomsrechten op de Software behoren toe aan SALARIS B.V. of aan diens leveranciers of partners. De Software wordt, behoudens uitdrukkelijke afwijking, van op afstand ter beschikking gesteld van de afnemer door een elektronisch communicatienetwerk, zodat hij niet op de computers van de afnemer hoeft te worden geïnstalleerd. Dit brengt mee dat elke reproductie, wijziging, aanpassing of decompilatie van de Software in zijn geheel of van een deel ervan verboden is, net als alle mededelingen over of voorstellingen van de software aan derden.

6.3     SALARIS B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken in de infrastructuur (zoals apparatuur, (hulp)programma’s e.d.) die de afnemer bezit, waardoor de Software niet naar behoren zou werken. Bovendien is SALARIS B.V. niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van de Software. In ieder geval is de aansprakelijkheid van SALARIS B.V. voor schade die rechtstreeks of op enige andere wijze het gevolg is van het gebruik of een gebrek van de Software of een fout van de leverancier van de Software, beperkt tot de schadevergoeding die SALARIS B.V. zelf kan verhalen op de leverancier van de Software of op een derde, die de leverancier van de Software zou hebben overeengekomen met SALARIS B.V.

6.4     De afnemer verbindt zich ertoe de veiligheid van de toegangsmiddelen tot de door SALARIS B.V. verstrekte Software te bewaren (zoals login, wachtwoord, enz.), en ze in geen geval mee te delen aan derden. De afnemer is als enige verantwoordelijk voor het beheer van de toegang tot de Software door zijn personeel of personen onder zijn verantwoordelijkheid. Het aantal gebruikers dat tegelijk toegang heeft tot de Software kan worden beperkt door SALARIS B.V. SALARIS B.V. draagt geen enkele aansprakelijkheid in het geval van gebruik van de Software door derden die de toegangsmiddelen van de afnemer gebruiken.

6.5     De afnemer dient zich te houden aan de instructies, richtlijnen en aanbevelingen die door SALARIS B.V. worden meegedeeld over het gebruik van de Software. SALARIS B.V. is in geen geval aansprakelijk voor de schade die de afnemer of derden ondergaan door een gebruik van de Software dat niet in overeenstemming is met de instructies van SALARIS B.V. De afnemer vergoedt SALARIS B.V. voor alle schade veroorzaakt door een gebruik van de Software dat niet conform is met de instructies van SALARIS B.V., en met name voor alle bijkomende prestaties van SALARIS B.V. die nodig zijn om de gevolgen van dit niet-conforme gebruik te herstellen.

6.6     SALARIS B.V. gebruikt redelijke middelen en spant zich ervoor in om de gegevens naar beste kunnen te bewaren die door de afnemer met behulp van de Software werden meegedeeld of die door de afnemer in de Software werden opgeslagen, en om de betrouwbaarheid, de volledigheid, de veiligheid en de nauwkeurigheid van de Software met inachtneming van het vorengaande te waarborgen. SALARIS B.V. biedt geen garanties over de Software en verbindt zich op geen enkele manier met betrekking tot de beschikbaarheid, de conformiteit met een specifiek gebruik of met de specifieke verwachtingen van de afnemer, en de dienstenniveaus van de Software. SALARIS B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade aan de afnemer of aan derden die verband houdt met het gebruik van de Software. In alle gevallen, ook in het geval van een zware fout van SALARIS B.V., is de aansprakelijkheidsgrens zoals bepaald in artikel 5 van toepassing.

6.7     Het recht van de afnemer om de Software te gebruiken, verstrijkt van rechtswege op de vervaldag of bij eerdere beëindiging van de opdrachtbevestiging, ongeacht de redenen hiervoor. SALARIS B.V. behoudt zich het recht voor de toegang van de afnemer tot de Software in zijn geheel of tot een deel ervan op te schorten indien SALARIS B.V. ernstige redenen heeft om te denken dat de afnemer zich niet houdt aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in de onderhavige Opdrachtbevestiging.

Artikel 7 – Duur en einde van de Opdrachtbevestiging

7.1     De onderhavige Opdrachtbevestiging wordt van kracht op de datum zoals vermeld in de opdrachtbevestiging wordt gesloten voor een onbepaalde tijd, met een minimumduur van één kalenderjaar, verlengd met de periode tussen de ondertekening van de Opdrachtbevestiging en de eerstvolgende eerste januari, behalve indien anders bepaald in de bijzondere voorwaarden.

7.2     Elke partij kan de Opdrachtbevestiging beëindigen mits inachtneming van een voorafgaande kennisgeving van drie (3) maanden die per aangetekend schrijven wordt betekend, met dien verstande dat de beëindiging pas ingaat na het verstrijken van de minimumduur of, na deze termijn, bij het verstrijken van het kalenderjaar, volgend op het einde van de opzegtermijn.

7.3     In het geval de afnemer zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Opdrachtbevestiging, of een deel ervan, niet zou naleven, en met name wanneer de afnemer verzuimt de nodige informatie of documenten te verstrekken binnen de vereiste termijnen of zich niet houdt aan alle of een deel van zijn financiële verplichtingen die worden bedoeld onder artikel 4, zal SALARIS B.V. bevoegd zijn om, na verzending van een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, de Opdrachtbevestiging te beëindigen na het verstrijken van het lopende kwartaal.

7.4     In het geval van een vereffening, ontbinding, insolvabiliteit of stopzetting van de activiteiten van een van de partijen, kan de andere partij de Opdrachtbevestiging als beëindigd beschouwen, van rechtswege en zonder formaliteiten, behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling.

7.5     De afnemer zal SALARIS B.V. van rechtswege een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd zijn voor een bedrag dat gelijk is aan drie (3) maanden vergoedingen, zoals bedoeld in artikel 4.1, onverminderd het recht van SALARIS B.V. om haar werkelijke schade met een hoger bedrag te verhalen, in een van de volgende gevallen:

–    de afnemer beëindigt de opdrachtbevestiging zonder de bepalingen van artikelen 7.1 en 7.2 na te leven;

–    de Opdrachtbevestiging wordt beëindigd in overeenstemming met artikel 7.3;

–    de Opdrachtbevestiging wordt beëindigd in overeenstemming met artikel 7.4 wegens een oorzaak die redelijkerwijs in de risicosfeer van de afnemer ligt.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

8.1     De afnemer, die te allen tijde verantwoordelijk is voor de verwerking, ziet toe op de juistheid en de relevantie van de persoonsgegevens die hij doorgeeft aan SALARIS B.V., alsook op hun conformiteit met de geldende wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid van SALARIS B.V. is beperkt tot de toepassing van de hierna vermelde regels, die aangemerkt dienen te worden als de ter zake geldende bewerkersovereenkomst:

–    SALARIS B.V. ziet erop toe dat, voor de personen die handelen onder haar gezag, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt zijn tot wat deze personen nodig hebben om hun functie uit te oefenen, of tot wat nodig is voor de uitvoer van de dienst.

–    SALARIS B.V. ziet erop toe dat de personen die handelen onder zijn gezag op de hoogte zijn van de bepalingen van de toepasselijke privacywet- en regelgeving.

–    SALARIS B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou kunnen ontstaan, indien een derde of de leverancier van de Software, de persoonsgegevens en de vertrouwelijke informatie die de afnemer heeft meegedeeld in de Software, openbaar zou maken.

–    SALARIS B.V. ziet erop toe dat deze personen die toegang hebben tot persoonsgegevens deze slechts kunnen verkrijgen en verwerken op instructie van de afnemer, zulks op een behoorlijke en zorgvuldige wijze in lijn met de toepasselijke privacywet- en regelgeving, behoudens wettelijke verplichtingen.

 8.2    Om de veiligheid van deze persoonsgegevens te garanderen, neemt SALARIS B.V. de technische en organisatorische maatregelen die vereist zijn om de persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of niet toegelaten vernietiging, tegen toevallig verlies en tegen wijziging, toegang en elke andere verwerking van de persoonsgegevens die niet toegelaten is. Door het nemen van deze maatregelen streeft SALARIS B.V. er naar een doeltreffend beschermingsniveau te bieden, gelet op enerzijds de stand van de techniek in deze materie en de kosten waartoe de toepassing van deze maatregelen aanleiding geeft en, anderzijds, de aard van de te beschermen gegevens en van de mogelijke risico’s.

8.3     De afnemer machtigt SALARIS B.V. uitdrukkelijk om alle persoonsgegevens die nodig en nuttig zijn voor de uitvoering van deze opdrachtbevestiging of van de afzonderlijke overeenkomsten die worden gesloten tussen de afnemer en andere juridische entiteiten door te geven aan deze juridische entiteiten. De afnemer (en, in voorkomend geval, de betrokkene) kan op elk moment vragen om de persoonsgegevens die hij heeft doorgegeven aan SALARIS B.V. te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen, via een eenvoudige brief of een e-mail gericht aan zijn beheerder. De afnemer machtigt SALARIS B.V. en de andere entiteiten van de economische entiteit Otten & Kampschreur-groep om de aan SALARIS B.V. doorgegeven persoonsgegevens te gebruiken, nadat deze gegevens anoniem zijn gemaakt, voor statistieken over de werking van hun diensten.

8.4     De afnemer garandeert dat zijn gegevens die worden verwerkt door SALARIS B.V. onherroepelijk geacht worden overeen te komen met de door de afnemer verstrekte gegevens, behalve in het geval van een andersluidend advies dat schriftelijk wordt meegedeeld binnen de vijf (5) dagen na de verwerking door SALARIS B.V.

Artikel 9 – Diversen

9.1     Elke wijziging aan de Opdrachtbevestiging wordt schriftelijk vastgelegd in een afzonderlijke bijlage.

9.2     Geen enkele partij is bevoegd om zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de andere partij alle of een deel van de rechten en plichten die voortvloeien uit de Opdrachtbevestiging over te dragen.

9.3     Elke gebeurtenis die zich voordoet, zoals met name elektriciteitsstoringen, computerstoringen, onderbrekingen van bestellingen, transporten of leveringen, stakingen, lock-outs, aanslagen, slechte weersomstandigheden en, meer in het algemeen, elk evenredig natuurverschijnsel dat de partijen treft, dat de uitvoering van hun respectieve verplichtingen vertraagt of onmogelijk maakt, schort de uitvoering van hun respectieve verplichtingen op. De partij die zich beroept op een dergelijke gebeurtenis dient de andere partij hiervan zo snel mogelijk het bewijs te leveren. De uitvoering van deze verplichtingen zal worden opgeschort tot de kennisgeving van het einde van de gebeurtenis, met dien verstande dat geen enkele partij een schadevergoeding kan eisen van de andere partij. De partijen stellen alles in het werk om de veroorzaakte moeilijkheden en/of schade te verminderen. Indien de overmacht meer dan zestig (60) opeenvolgende dagen aanhoudt, moeten de partijen alles in het werk stellen om de onderhandelingen over de verdere uitvoering van de Opdrachtbevestiging opnieuw te voeren. Indien geen akkoord wordt bereikt, heeft elke partij het recht om de Opdrachtbevestiging te beëindigen door een kennisgeving te versturen naar de andere partij.

9.4     De nietigheid of de ontoepasbaarheid van een van de bepalingen van de Opdrachtbevestiging heeft geen gevolgen voor de nietigheid of de toepasbaarheid van de andere bepalingen. In voorkomend geval verbinden de partijen zich ertoe de nietige of ontoepasbare bepaling te vervangen door een geldige bepaling die vanuit economisch oogpunt zo dicht mogelijk bij de nietige of ontoepasbare bepaling staat.

9.5     De onderhavige algemene voorwaarden vormen samen met de bijzondere voorwaarden van de Opdrachtbevestiging, met inbegrip van de eventuele bijlagen, de hele overeenkomst tussen de partijen over het voorwerp dat erin wordt beschreven. Deze opdrachtbevestiging vervangt elke eerdere, al dan niet schriftelijke, opdrachtbevestiging over het onderwerp van de onderhavige opdrachtbevestiging.

9.6     Afwijkingen of het niet-uitoefenen van een bepaling van de onderhavige algemene of bijzondere voorwaarden kunnen niet worden beschouwd als het afstand doen van een recht ten aanzien van deze bepaling of enige  andere bepalingen van deze algemene of bijzondere voorwaarden, die volledig van toepassing blijven.

9.7     In het geval van een wijziging van deze algemene voorwaarden zal de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden worden meegedeeld aan de afnemer met behulp van een hiervoor geschikte gegevensdrager, bijvoorbeeld langs elektronische weg, en zal deze nieuwe versie de voorgaande versie vervangen, tenzij de partijen hierover iets anders overeenkomen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegdheid

10.1   De onderhavige Opdrachtbevestiging wordt uitsluitend geregeld door het Nederlands recht.

10.2   Elk geschil betreffende de onderhavige opdrachtbevestiging, met inbegrip van in ieder geval de onderhandeling, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging ervan valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Vragen? Neem contact met ons op.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.