Klokkenluidersregeling

Neem voor meer informatie contact met ons op

Accountants en Belastingadviseurs 

Klokkenluidersregeling

Ingevolge artikel 27 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient Otten + Kampschreur Accountants en Belastingadviseurs te beschikken over een Klokkenluidersregeling.

Artikel 27 VAO luidt:

 1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
 2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Otten + Kampschreur Accountants en Belastingadviseurs: de accountantsorganisatie;
 • Melder: degene die, al dan niet in dienst bij Otten + Kampschreur Accountants en Belastingadviseurs, een misstand onder deze regeling meldt;
 • Werknemer: een melder die in dienst is bij de Otten + Kampschreur Accountants en Belastingadviseurs;
 • Leidinggevende(n): degene die leiding geeft aan de werknemer;
 • Vertrouwenspersoon: de persoon die door de leiding van Otten + Kampschreur Accountants en Belastingadviseurs is aangesteld in het kader van deze regeling;
 • Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Otten + Kampschreur Accountants en Belastingadviseurs en / of haar medewerkers, in verband met:
  a. een (dreigend) strafbaar feit;
  b. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
  c. een (dreiging van) bewust onjuist of onrechtmatig informeren van belanghebbende:
  d. een (dreigende) schending van binnen Otten + Kampschreur Accountants en Belastingadviseurs geldende procedures en (gedrags-)regels;
  e. een (dreiging van) bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die Otten + Kampschreur Accountants en Belastingadviseurs schade kunnen opleveren;
  f. een (dreigende) onregelmatigheid in de sfeer van de persoonlijke omgang.

Artikel 2 Procedures

 1. De melder meldt een misstand bij de vertrouwenspersoon via e-mail aan wilfred@ottenenkampschreur.nl of indien melder dit wenst herwin@ottenenkampschreur.nl. Een werknemer kan gelijktijdig ook een melding doen aan zijn leidinggevende.
 2. De vertrouwenspersoon legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan melder dat de melding is ontvangen. De vertrouwenspersoon stelt het bestuur direct op de hoogte van de melding. Indien de misstand een lid van het bestuur betreft, zal de vertrouwenspersoon de overige bestuursleden direct informeren.
 3. De vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de melder, tenzij de melder schriftelijk de vertrouwenspersoon van deze verplichting ontheft.
 4. Direct na ontvangst zal het bestuur (of overige leden van het bestuur) een onderzoek naar de misstand (laten) starten.

Artikel 3 Termijnen

 1. Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de vertrouwenspersoon door of namens het bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van het bestuur omtrent de misstand evenals van de te nemen of reeds genomen maatregelen.
 2. Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te geven, zal het bestuur de vertrouwenspersoon hiervan tijdig in kennis stellen en de termijn noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.
 3. De vertrouwenspersoon stelt de melder direct van het standpunt op de hoogte. Daarbij wordt aangegeven of, en zo ja, tot welke stappen de melding heeft geleid.

Artikel 4 Rechtsbescherming

 1. Het bestuur (of de vertrouwenspersoon) zorgt dat de melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.
 2. Indien een melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan dan wel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

Artikel 5 Werking en publicatie

 1. Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2008.
 2. Deze regeling is gepubliceerd op de website van Otten + Kampschreur Accountants en Belastingadviseurs.

Vragen? Neem contact met ons op.
  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.