Disclaimer

Neem contact met ons op voor meer informatie

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Otten & Kampschreur Accountants en Belastingadviseurs, hierna te noemen ‘Otten & Kampschreur’, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Otten & Kampschreur wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Otten & Kampschreur behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Otten & Kampschreur garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Otten & Kampschreur is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Otten & Kampschreur of door u aan Otten & Kampschreur middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Otten & Kampschreur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Otten & Kampschreur behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Otten & Kampschreur of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Otten & Kampschreur.

Huissen, Nederland, 11 mei 2020

Vragen? Neem contact met ons op.